Polityka prywatności

Polityka prywatności precyzuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek (tzw. cookies).

 1. Informacje ogólne.
 1. Operatorem niniejszego serwisu internetowego jest:
 2. DOM NISKOEMISYJNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000715637, REGON 369344966, NIP 8943124317 (zwana dalej także: „Spółką”),
 3. Spółka jest właścicielem niniejszego serwisu internetowego, w tym przysługują jej wszelkie prawa własności intelektualnej do niniejszego serwisu i jego poszczególnych elementów. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów zawartych w niniejszym serwisie internetowym wymaga uprzedniej zgody Spółki wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.
 4. Korzystanie z niniejszego serwisu internetowego oznacza akceptację reguł zawartych w niniejszej Polityce Prywatności.
 5. Korzystanie z niniejszego serwisu internetowego odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkowników. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność danych i informacji przedstawionych na stronie www.domniskoemisyjny.pl  , w tym w newsletter’ach, webinarach, czy innych treściach udostępnianych przez Spółkę za pośrednictwem strony www.domniskoemisyjny.pl.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z używania niniejszego serwisu internetowego.
 7. Spółka zastrzega sobie możliwość wprowadzania na stronie www.domniskoemisyjny.pl zmian jej treści, w tym zmian treści polityki prywatności lub informacji dotyczących przyjętych w Spółce polityk przetwarzania danych osobowych.
 1. Informację dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Działając stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”), DOM NISKOEMISYJNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Administratorzy Państwa Danych Osobowych (tj. jako podmioty, które decydują o tym w jakim celu i zakresie przetwarzane będą Państwa dane osobowe) niniejszym informują Państwa o:

Tożsamość Administratora Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

– DOM NISKOEMISYJNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy we Wrocławiu pod pozycją KRS: 0000715637, posiadająca numer NIP: 8943124317 oraz numer REGON: 3693449661 [zwana dalej: „Administratorem” lub „Spółką”],

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych.

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się pod niżej wskazanymi danymi:

– adres e-mail: ado@domniskoemisyjny.pl

– adres: DOM NISKOEMISYJNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krakowska 180/106,

52-015 Wrocław

Źródło Państwa danych osobowych.

Administrator dysponuje Państwa danymi:

– w przypadku spółki DOM NISKOEMISYJNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z przekazaniem ich bezpośrednio przez Państwa, m.in. w treści zawieranej ze Spółką umowy (np. agencyjnej lub zlecenia), a także w innych umowach zawieranych w kontekście Państwa współpracy z DOM NISKOEMISYJNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub w związku z oferowanymi przez Spółkę produktami lub usługami,

– w przypadku spółki DOM NISKOEMISYJNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z przekazaniem ich bezpośrednio przez Państwa, m.in. w treści zawieranej ze Spółką umowy o świadczenie usług, umowy sprzedaży, bądź w innych umowach zawieranych przez Państwa z DOM NISKOEMISYJNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Państwa dane mogły być też przekazane Spółkom przez współpracujących ze Spółką kontrahentów.

Podstawa prawna, cel i okres przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w jednej lub kilku z następujących przypadków:

– jeżeli zapisałeś się do naszego Newslettera lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu (w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.domniskoemisyjny.pl), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania do Ciebie informacji dotyczących naszej oferty oraz innych informacji marketingowych. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegających na prowadzeniu działań marketingowych. Twoja subskrypcja Newsletter’a oznacza jednocześnie Twoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowej Spółki, zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dodatkowo możemy poprosić Cię o udzielenie nam zgody na korzystanie przez nas z końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne, w celu przesyłania Tobie informacji marketingowych w tym trybie. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia Twojej zgody na wykorzystywanie Twoich danych w celach marketingowych, a w przypadku subskrypcji naszego Newsletter’a, nie dłużej niż przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z subskrypcji naszego Newsletter’a. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne jeśli chcesz zapisać się do newslettera lub chcesz otrzymywać informacje marketingowe dotyczące Spółki i oferowanych przez nią produktów i usług,

– jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub w inny sposób, np. za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej, czy w sposób telefoniczny lub osobisty, wówczas Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji i prowadzenia Twojej sprawy, której ta korespondencja lub kontakt dotyczy. Twoje dane osobowe przetwarzamy w tym przypadku na podstawie związanej z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegających na prowadzeniu korespondencji kierowanej do nas w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia sprawy. Podanie nam przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne do tego, żeby umożliwić nam wyjaśnić Twoją sprawę;

– jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową (www.domniskoemisyjny.pl) możemy wykorzystywać takie Twoje dane o parametrach połączenia, jak adres IP, czasie połączenia, czy informacje gromadzone za pomocą plików cookies, w celu świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych na naszej stronie internetowej. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych jest w tym przypadku niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit, b RODO), w zakresie związanym z udostępnianiem użytkownikom treści zawartych na naszej stronie. Możemy także przetwarzać udostępnione przez Ciebie dane o parametrach połączenia ze stroną, w celu poprawy stosowanych na naszej stronie funkcjonalności i świadczonych za jej pośrednictwem usług oraz w celach statystycznych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku uzasadniony interes Spółki, jako administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników naszej strony internetowej lub ich preferencji;

– gdy otrzymamy Twoje zapytanie w zawiązku z zainteresowaniem naszą ofertą handlową, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach związanych z przygotowaniem i przesłaniem naszej oferty. Podstawą przetwarzania danych jest w tej sytuacji art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli z uwagi na niezbędność przetwarzania danych w celu podjęcia przez nas oczekiwanych przez Ciebie działań przed ewentualnym zawarciem umowy. Dane będziemy przechowywać nie dłużej niż przez czas ważności oferty, w tym w okresie zapoznania się przez Ciebie z ofertą, o ile nie będziemy mieli innej podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych (np. gdy zawrzemy z Tobą umowę, uzyskamy Twoją zgodę na dalsze przetwarzanie Twoich danych itp.);

– jeżeli zawarłeś z nami umowę, przetwarzamy Twoje dane w celach związanych z zawarciem i prawidłowym wykonaniem tej umowy. Podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane będą przez nas przechowywane w tym przypadku nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń z tej umowy (w tym roszczeń publicznoprawnych);

– jeżeli nie mamy innej podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych ale udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, np. w celach marketingowych lub rekrutacyjnych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim je pozyskaliśmy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia przez Ciebie udzielonej nam zgody na przetwarzania Twoich danych, jeżeli w czasie cofnięcia zgody nie będziemy mieli innej podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych (np. zawrzemy z Tobą umowę, zasubskrybujesz nasz newsletter itp.);

– w związku z zainteresowaniem zatrudnieniem w naszej firmie, jeżeli przesłałeś do nas Twoje dokumenty rekrutacyjne, będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie art. 221 i nast. ustawy kodeks pracy, w celach przeprowadzenia rekrutacji; Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zakończenia rekrutacji, a jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych także w przyszłych rekrutacjach, będziemy przechowywać Twoje dane przez kolejne 10 lat, chyba że cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w tym celu;

– Twoje dane możemy przetwarzać także w celach związanych z realizacją naszych obowiązków prawnych, do realizacji których jesteśmy zobowiązani na postawie stosownych przepisów, w szczególności rachunkowych i podatkowych, do czego jesteśmy uprawnieni stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; Twoje dane będą przez nas przetwarzane w tym celu przez okres wynikający z wiążących Spółkę przepisów powszechnie obowiązujących;

– w celach związanych z realizacją innych prawnie uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, zgodnie z podstawą wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, np. w takich przypadkach jak dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, marketing własnych usług. W takich przypadkach będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, bądź do czasu złożenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Rodzaj przetwarzanych danych:

Spółka DOM NISKOEMISYJNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe podmiotów współpracujących z nim w zakresie pośrednictwa przy sprzedaży, które podane są w zawartej ze Spółką umowie lub aplikacji w sprawie pracy oraz w informacjach przesyłanych do Spółki w związku z nawiązywaniem lub przebiegiem współpracy. W szczególności Spółka przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, nazwę (firmę) podmiotu, adres siedziby lub zamieszkania, adres korespondencyjny, informacje o statusie w zakresie ubezpieczenia społecznego, informacje o statusie podmiotu w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), numer PESEL, KRS, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu.

Spółka DOM NISKOEMISYJNY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarzają dane osobowe klientów zainteresowanych ofertą produktów lub usług tych spółek, w tym: imię i nazwisko, nazwę (firmę) podmiotu, adres siedziby lub zamieszkania, adres korespondencyjny, numer PESEL, KRS, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące nieruchomości, w tym charakterystykę energetyczną nieruchomości, dane dostawcy energii elektrycznej, a także parametry zużycia energii przez nieruchomość.

Spółka przetwarza dane swoich klientów, w tym użytkowników strony internetowej Spółki (www.domniskoemisyjny.pl), w tym takie dane jak: imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania, siedziby lub korespondencyjny, adres nieruchomości, rodzaj instalacji, w które wyposażona jest nieruchomość.

Spółka przetwarza także dane swoich pracowników, współpracowników i przedstawicieli, w tym ich imiona i nazwiska, pełnione funkcje, dane kontaktowe, jak adres email i telefon oraz inne szczegółowe dane związane z zatrudnieniem pracowniczym, do których przetwarzania upoważnia Spółkę kodeks pracy.

Przewidywani odbiorcy lub kategorie odbiorców Państwa danych osobowych.

Dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę w postaci papierowej lub elektronicznej, biurom rachunkowym oraz bankom, w których administrator prowadzi swoje rachunki bankowe, a także właściwym urzędom państwowym (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Państwa dane mogą zostać przekazane partnerom Spółki (w szczególności partnerom współpracującym ze Spółką w zakresie jej głównego przedmiotu działalności), kancelariom prawnym obsługującym administratora, bądź poszczególnym prawnikom współpracującym z administratorem.

Państwa dane mogą być przekazane Poczcie Polskiej S.A., bądź innym firmom realizującym usługi pocztowe lub kurierskie, w razie konieczności wysłania do Państwa korespondencji listownej, bądź paczek.

Państwa dane mogą być przekazane zewnętrznym firmom zajmującym się obsługą IT administratora, w tym administrującym systemy informatyczne wykorzystywane przez administratora, firmom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym na rzecz Spółki usługi hostingowe. 

Państwa dane mogą być przekazywane firmom świadczącym na rzecz Spółki usługi z obszaru marketingu, w tym firmom call centre, firmom świadczącym usługi marketingowe czy promocyjne.

Informacja o zamiarze przekazania Państwa danych do państwa trzeciego.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego.

Informacja o Państwa prawach.

W związku z przetwarzaniem przez administratora Państwa danych osobowych, mają Państwo następujące prawa:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych,

3) prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

5) prawo do przenoszenia danych,

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

8) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt ze Spółką (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

W związku z przetwarzaniem przez administratora Państwa danych osobowych maja Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na takie przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić w drodze pisemnej informacji skierowanej do Spółki, na ww. dane kontaktowe.

Podanie przez Państwa danych osobowych następowało dobrowolnie, tzn. iż w czasie pozyskiwania przedmiotowych danych nie obowiązywały przepisy prawa, które zobowiązywałyby Państwa do podania takich danych. Podanie przez Państwa danych osobowych, kiedy zawierali Państwo umowę agencyjną lub zlecenia, było jednakże wymagane do zawarcia umowy agencyjnej lub zlecenia, z uwagi na koniecznoś

należytego wykonania tych umów.

Profilowanie danych.

Administrator nie wykorzystuje żadnych rozwiązań związanych z tzw. profilowaniem i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

 1. Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited
 1. Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:

• posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony

• zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą,

• zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu,

• zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych,

 1. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:

• posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk,

• zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania,

 1. Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 2. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: 
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 1. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 1. Informacja o plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Plików cookie używamy w celach takich jak:

• zapamiętanie danych logowania,

• umożliwienie udostępniania stron w serwisach społecznościowych,

• pozwolenie użytkownikowi na publikowanie pytań, czy komentarzy,

• monitorowanie przerw w dostępie do witryny i ochrona przed spamem, czy nadużyciami,

• pomiar ruchu w witrynie,

• wyświetlanie reklam i pomiar ich skuteczności,

• wyświetlanie spersonalizowanych treści, na przykład informacji o produktach związanych z branżą użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj udostępnia informację dotyczącą przechowywania plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zapisujemy, aby lepiej zrozumieć sposób korzystania z naszej strony internetowej. Dane te używane są też do bieżącej obsługi i podniesienia wydajności naszej strony, a także w celach statystycznych. Możemy wykorzystywać też pliki cookies do działalności marketingowej, w celu dopasowania oferty naszych produktów i usług do potrzeb użytkownika.

Można wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies za pomocą przycisku akceptującego stosowanie przez naszą stronę polików cookies albo wybrać, które pliki cookies mają być dozwolone, dokonując ustawień spośród dostępnych opcji blokowania plików cookies. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być przez współpracujące z operatorem serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA), LinkedIn (Microsoft ® z siedzibą w USA).

Spółka korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Jak wyrażać i cofać zgodę odnośnie tzw. cookies?

Jeśli użytkownik nie chce plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.